Algemene voorwaarden

Voor zover Bernheze Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Bernheze Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Bernheze Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Bernheze Media of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Bernheze Media.

Bernheze Media
Iedere aansprakelijkheid van Bernheze Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever vrijwaart Bernheze Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Bernheze Media.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Bernheze Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
Bernheze Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De opdrachtgever dient Bernheze Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Bernheze Media geleden schade.

Bernheze Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook verkregen door de content van deze website